หากท่านเกิดเหตุขัดข้องในการเรียนคอร์ส/บริการออนไลน์ และมีความประสงค์ขอเงินค่าเรียนคอร์ส/บริการออนไลน์คืน

ท่านสามารถแจ้งขอเงินคืนได้ที่ info@ieltsforthai.com ภายใน 3 วันหลังจากวันที่ท่านได้ชำระเงินค่าคอร์ส/บริการออนไลน์ หากเลย

3 วันแล้ว ทาง IELTS for Thai ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืน โดยการคืนเงินจะไม่รวมค่าหนังสือเรียน (ถ้ามี), ค่าจัดส่งหนังสือเรียน (ถ้ามี),

ค่าผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต 10% ของยอดซื้อ (ถ้ามี), ค่าบริการตัดบัตรเครดิต/เดบิต 5% ของยอดซื้อ (ถ้ามี) และค่าบริการอื่นๆ โดย IELTS

Examiner (ถ้ามี)

 

หากท่านเกิดเหตุขัดข้องในการเรียนคอร์สเรียนตัวต่อตัวและ/หรือคอร์สสดกลุ่มเล็ก

และมีความประสงค์ขอเงินค่าเรียนคอร์สเรียนตัวต่อตัวและ/หรือคอร์สสดกลุ่มเล็กคืน ท่านสามารถแจ้งขอเงินคืนได้ที่

info@ieltsforthai.com ภายใน 3 วันหลังจากวันที่ท่านได้ชำระเงินค่าคอร์สเรียนตัวต่อตัวและ/หรือคอร์สสดกลุ่มเล็ก หากเลย 3

วันแล้ว ทาง IELTS for Thai ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืน

โดยการคืนเงินจะไม่รวมค่าสถานที่เรียนและค่าเอกสารประกอบการเรียนคอร์สสด (ถ้ามี), ค่ามัดจำครูผู้สอนคอร์สเรียนตัวต่อตัว 50% ของยอดชำระ

(ถ้ามี), ค่าผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต 10% ของยอดซื้อ (ถ้ามี) และ ค่าบริการตัดบัตรเครดิต/เดบิต 5% ของยอดซื้อ (ถ้ามี)